Valtuustoaloite koronapandemian aiheuttamien oppimisvajeiden paikkaamiseksi

Santeri Lohen valtuustoaloite 31.5.2021

Koronatilanteesta johtuvat poikkeusolot ovat vaikuttaneet merkittävästi oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointiin. Etäopetukseen siirtyminen, harrastustoiminnan keskeyttäminen sekä palveluiden alasajo ovat heikentäneet lasten ja nuorten hyvinvointia ja vaikuttaneet oppimistuloksiin.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on arvioinut poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden vaikutuksia oppilaisiin. Erityistä huolta herättävät arvioinnin tulokset, jotka osoittavat, että poikkeusoloissa opiskelu on koettu henkisesti kuormittavaksi sekä vaikuttanut merkittävästi jaksamiseen ja opiskelumotivaatioon.

Poikkeukselliset opetusjärjestelyt ovat vaikuttaneet erilaisiin oppijoihin eri tavoin. Myös perheiden mahdollisuudet tukea oppilaita etäopinnoissa ovat erilaiset. Karvin arviointiraportin mukaan myös kynnys avun pyytämiseen on ollut etäopetuksen aikana korkeampi ja se on koettu vaikeaksi.

Jyväskylässä on ollut jo pidempään ongelmana oppilas- ja opiskelijahuollon palveluiden saatavuus niin perusasteella kuin toisella asteella. Poikkeusolot ovat heikentäneet tilannetta entisestään. Osana koronasta palautumista on varmistettava, että jokainen oppilas ja opiskelija saa tarvitsemansa opiskeluhuollon palvelut.

Erityistä huolta herättävät koulutuksen nivelvaiheissa olevat nuoret: ne nuoret, jotka päättävät peruskoulun tai toisen asteen opinnot. Koulutuksen järjestäjän on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin, joilla jokainen oppilas ja opiskelija kontaktoidaan, jotta varmistetaan sujuva siirtyminen joko jatko-opintoihin, työelämään tai tarvittavien palveluiden piiriin.

Ensi lukuvuonna on kiinnitettävä erityistä huomiota oppimisen tuen saatavuuteen. Oppilaiden on perusopetuslain mukaisesti saatava riittävät oppimisen tuen palvelut. Huomiota on kiinnitettävä myös niihin nuoriin, jotka ovat vaarassa jättää koulunkäynnin kesken. Lapset ja nuoret eivät saa joutua koronakriisin suurimmiksi kärsijöiksi.

Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet esitämme, että

1. Jyväskylän kaupungissa laaditaan pikaisesti tilannekuva poikkeusolojen vaikutuksista oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen tukeen, opintojen edistymiseen sekä hyvinvointiin,
2. Jyväskylän kaupunki turvaa riittävät lakisääteiset opiskeluhuollon palvelut esimerkiksi hyödyntämällä yksityisen sektorin palveluita sekä
3. Jyväskylän kaupunki varmistaa monialaisen yhteistyön toteutumisen eri palveluiden välillä ja turvaa riittävät oppimisen tuen ja oppilaiden hyvinvointia tukevat palvelut

Jaa artikkeli: