Kuntapoliittinen ohjelma

Hyvinvointia liikunnasta ja kulttuurista

Kokoomukselle on tärkeää taata kohtuuhintaiset liikunnan ja kulttuurin harrastusmahdollisuudet lapsille ja nuorille. Kulttuurin helpolla saavutettavuudella, monipuolisilla ja kaikenikäisille suunnatuilla liikuntapaikoilla edistetään kuntalaisten psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia.

Hippos-hankeen, Jyväsjärven ulkokuntosalin ja lukuisten muiden liikuntamahdollisuuksia lisäävien hankkeiden avulla Jyväskylästä voidaan tehdä Pohjoismaiden liikuntapääkaupunki.

Kulttuuriin tehtävät investoinnit eivät saa jäädä jalkoihin kuten Keski-Suomen museon peruskorjaus ja Kaupunginteatterin ja Jyväskylän sinfonian tilaratkaisujen edistäminen.

Valinnanvapaus, laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä mahdollisuus päästä lääkäriin kellonajasta riippumatta luovat turvaa ja tukevat yksilön terveyttä. Uudesta sairaalastamme on valmistumassa maamme ensimmäinen digisairaala. Sähköisten palvelujen toteutuksella voidaan helpottaa kuntalaisten arkea ja edistää hyvinvointia.

vince-fleming-aZVpxRydiJk-unsplash
tyo

Elinvoimaa, työtä ja yrittäjyyttä yhteistyöllä

Kunnan elinvoima kumpuaa työstä ja yrittäjyydestä. Yhteistyöllä sekä selkeällä työnjaolla kunnan, maakunnan ja yritysten kesken voidaan taata laadukas lopputulos palveluiden toimivuuden sekä laadun kannalta. Toimivalla tietoliikenteellä sekä digipalveluilla, yhden luukun periaatteella ja asiakaslähtöisellä palveluasenteella voidaan helpottaa kuntalaisten asiointia.

Työpaikkojen alueellinen ja kansainvälinen kasvu on varmistettava mm. kilpailutuksen ja kaupunkisuunnittelun keinoin. Tällä sekä kilpailukykyisellä ja matalalla verotuksella voidaan vaikuttaa kuntalaisten ostovoimaan. 

Kaupungin talous on saatu tasapainoon. Seuraavaksi on saatava työllisyys kasvuun! 

Osaaminen ja koulutus takaavat tulevaisuuden 

Välittävä varhaiskasvatus, turvallinen peruskoulu ja valmistavat toisen asteen opinnot antavat jokaisen perheen lapselle ja nuorelle tasa-arvoiset mahdollisuudet tulevaisuuteen. Turvallisella oppimisympäristöllä sekä digitalisaation hyödyntämisellä voidaan vaikuttaa positiivisesti oppimistuloksiin. Opettajien täydennyskoulutuksesta sekä digiosaamisesta on pystyttävä huolehtimaan.

Laadukkaalla ja perheiden tilanteet huomioivalla varhaiskasvatuksella ja päivähoidolla on valtava merkitys yksilön kehityksessä. Siksi tämä lapsen elämän tärkeä vaihe on huomioitava varhaiskasvatusta järjestettäessä. 

Jokaiselle tukea tarvitsevalle nuorelle tarjottavat ohjaus- ja tukipalvelut takaavat toisen asteen opintoihin siirtymistä ja ehkäisevät väliinputoamisia. Opintopolkujen yksilöllistämisellä sekä valinnanmahdollisuuksia kasvattamalla tarjoamme yhä parempia valmiuksia jatko-opintoihin. Oppiminen on yhä enemmän soveltamista sekä oman oppimisen kehittämistä ja vähemmän ulkoa opettelua.

Lukiokoulutuksen riittävä rahoitus on varmistettava, jotta opetuksen laatu sekä oppijalähtöinen toteutus saadaan keskiöön. Sujuvat opintopolut antavat tilaa ja valmiuksia opiskelijalle keskittyä omaan osaamiseensa ja kiinnostuksen kohteisiinsa. Ammatillisessa koulutuksessa koulun ja työelämän välisen yhteistyön toimivuutta tulee edistää. Koulutusasteiden välisestä kehittämistyöstä mainiona esimerkkinä on Edufutura-yhteistyö.

Koulutus
Kokoomus Jyväskylässä

Viihtyisiä ja turvallisia asuin- ja työympäristöjä

Asumismuotojen ja tonttien monipuolisella sekä riittävällä tarjonnalla varmistetaan, että kaikille löytyy sopiva koti. Kaavoituksessa on osattava ennakoida ja huolehtia riittävästä tonttitarjonnasta myös liike- ja työpaikkarakentamiselle. Ennakoiva liikennesuunnittelu mm. toimivin tieliittymin mahdollistaa turvallisen liikkumisen niin julkisella liikenteellä, autolla, pyöräillen tai kävellen.

Ikääntyville ihmisille mahdollisuus halutessaan asua kotona on hyvin tärkeää. Tämä voidaan mahdollistaa toimivalla kotihoidolla. Hyvinvointia ja osallisuutta lisäävät asuinympäristöt ja viherrakentaminen ovat tärkeitä tekijöitä viihtyisästä ja turvallisesta ympäristöstä huolehtiessamme. Kankaan alueen osallistava suunnittelu ja toteutus tulevat näyttämään tietä uudelle ja kuntalaisten erilaiset tarpeet huomioivalle asumiselle.