Kuntapoliittinen ohjelma

Sydän on oikealla – Toivon askeleet huomisen Jyväskylään

Jyväskylä on kasvava ja elinvoimainen kaupunki. Menestyäkseen Jyväskylän on kilpailtava vetovoimassa muiden suurten kaupunkien kanssa. Jotta Jyväskylässä kannattaisi myös jatkossa yrittää, opiskella, perustaa perhe, viettää eläkepäiviä ja nauttia elämästä, on meidän luotava uskoa ja toivoa paremmasta huomisesta.  

Tämän saavuttamiseksi on Kokoomus laatinut Toivon askeleet:

Hyvinvointi ja työ

Kunnan elinvoima kumpuaa työstä ja yrittäjyydestä. Yhteistyöllä sekä selkeällä työnjaolla kunnan, maakunnan ja yritysten kesken voidaan taata laadukas lopputulos palveluiden toimivuuden sekä laadun kannalta. Toimivilla digipalveluilla, yhden luukun periaatteella ja asiakaslähtöisellä palveluasenteella voidaan helpottaa kuntalaisten asiointia.

Työpaikkojen alueellinen ja kansainvälinen kasvu on varmistettava mm. kilpailutuksen ja kaupunkisuunnittelun keinoin. Tällä, sekä kilpailukykyisellä ja matalalla verotuksella, vaikutetaan positiivisesti kuntalaisten ostovoimaan ja arkeen. Palvelusetelitoiminnalla kannustetaan yrityksiä tarjoamaan laadukasta palvelua sekä helpotetaan painetta julkisen terveydenhuollon puolella.

Laadukkaat ja saavutettavat sosiaali- ja terveyspalvelut, sekä mahdollisuus päästä lääkäriin kellonajasta riippumatta, luovat turvaa ja tukevat yksilön terveyttä. Erityisesti nuorten mielenterveysongelmiin ja avuntarpeeseen on vastattava mahdollisimman nopeasti. Apua saadakseen ei tule joutua odottamaan kohtuuttoman kauan. Sähköisten palvelujen toteutuksella helpotetaan kuntalaisten arkea ja edistetään hyvinvointia.

Peruspalvelut on mahdollista turvata vain vakaalla ja vastuullisella taloudenpidolla. Verokorotuksilla ei kaupungin taloutta tasapainoteta. Työ luo hyvinvointia ja turvaa sekä yksilön että yhteisön arkeen. Kaupungin talous on saatava tasapainoon ja työllisyys kasvuun!

Sivistys ja kulttuuri

Kulttuuri kuuluu kaikille ja on irrottamaton osa ihmisen hyvinvointia. Kokoomukselle on tärkeää taata kohtuuhintaiset liikunnan ja kulttuurin harrastusmahdollisuudet lapsille ja nuorille. Kulttuurin helpolla saavutettavuudella, monipuolisilla ja kaikenikäisille suunnatuilla liikuntapaikoilla edistetään kuntalaisten psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia. Näin taataan yksilöille tasavertainen mahdollisuus omannäköisen ja onnellisen arjen rakentamiselle.

Matalan kynnyksen kulttuuri- ja liikuntapalveluiden, kuten kirjaston ja Rantaraitin ulkokuntosalin, on oltava kaikkien kuntalaisten ulottuvilla. Kulttuuriin tehtävät investoinnit eivät saa jäädä muiden investointien jalkoihin. Päätöksenteossa on huomioitava mm. Kaupunginkirjaston, Kaupunginteatterin ja Jyväskylän sinfonian tilaratkaisujen edistäminen.

Laadukkaalla ja perheiden tilanteet huomioivalla varhaiskasvatuksella ja päivähoidolla on valtava merkitys yksilön kehityksessä. Siksi tämä lapsen elämän tärkeä vaihe on huomioitava varhaiskasvatusta järjestettäessä. Mahdollisuuksien tasa-arvo on sivistyskunnan peruspilari.

Jokaiselle tukea tarvitsevalle nuorelle tarjottavat ohjaus- ja tukipalvelut takaavat toisen asteen opintoihin siirtymistä ja ehkäisevät väliinputoamisia. Opintopolkuja yksilöllistämällä sekä valinnanmahdollisuuksia kasvattamalla tarjoamme yhä parempia valmiuksia jatko-opintoihin. Oppiminen on yhä enemmän soveltamista, vähemmän ulkoa opettelua. Sujuvat opintopolut antavat tilaa ja valmiuksia opiskelijalle keskittyä omaan osaamiseensa ja kiinnostuksen kohteisiinsa.

Viihtyisyys ja turvallisuus

Asumismuotojen ja tonttien monipuolisella sekä riittävällä tarjonnalla varmistetaan, että kaikille löytyy Jyväskylässä sopiva koti. Kohtuuhintainen opiskelija-asuminen on olennainen osa kaupunkiin asettuvien opiskelijoiden kotiutumiselle. Ikääntyville ihmisille mahdollisuus halutessaan asua kotona on hyvin tärkeää. Tämä voidaan mahdollistaa toimivalla kotihoidolla.

Ennakoiva liikennesuunnittelu mm. toimivin tieliittymin mahdollistaa turvallisen liikkumisen niin julkisella liikenteellä, autolla, pyöräillen tai kävellen. Vähäpäästöinen ja päästötön autoilu ovat tulevaisuutta. Yksityisautoilua ei tule hankaloittaa entisestään, vaan yksilöillä on oltava kaupungissa myös jatkossa mahdollista suorittaa työmatkansa ja käydä asioilla omalla autollaan.

Kaavoituksessa on osattava ennakoida ja huolehtia riittävästä tonttitarjonnasta myös liike- ja työpaikkarakentamiselle. Asuinalueiden turvallisuus, esteettömyys ja viihtyvyys on oltava keskiössä. Puistoalueet ovat osa modernia kaupunkiympäristöä ja Tourujoen luontopolun kaltaisia helmiä on vaalittava sekä kehitettävä.