Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro Jyväskylän vuoden 2021 arviointikertomuksesta ja tilinpäätöksestä

Kaupunginvaltuuston kokouksessa käsiteltiin tänään Jyväskylän kaupungin vuoden 2021 arviointikertomusta ja tilinpäätöstä.

Valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja Caius Forsberg totesi kokoomuksen ryhmän ryhmäpuheenvuorossa, että kaupungin tulorahoitus ei ole riittävää, koska se ei riitä kattamaan poistoja. Puheenvuorossa kokoomuksen ryhmä painotti kaupungin keskeinen tehtävän olevan elinvoiman lisääminen ja että pitkällä aikavälillä on investoitava elinkeinoelämän kehitystä edesauttaviin ja työllisyyttä tukeviin toimiin

– Talouden kestävä kehitys edellyttää toimintatapojen, käytänteiden ja rakenteiden uudistamista rohkeasti, Forsberg totesi.

Caiuksen pitämä puheenvuoro kokonaisuudessaan:

 


Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Viime vuosi toteutui ennakoidusti ja kaupungin tilinpäätös näyttää lähes 70 miljoonaa ylijäämää. Suurin syy ylijäämäiseen tilinpäätökseen on Education Facilities osakeyhtiöstä irrotetun Apollo oyn osakkeiden myynnistä saatu myyntivoitto. Huomioitavaa on, että ilman Apollon osakkeiden myyntiä olisi tilinpäätös 17 miljoonaa miinuksella. Kokoomuksen valtuustoryhmä on tyytyväinen siihen, miten kaupungin omistuksia ja taseessa ollutta omaisuutta on pystytty hyödyntämään tulojen lisäämiseksi ja taseen vahvistamiseksi.

Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa kuitenkin painottaa, että viime vuoden hyvältä näyttävä tilinpäätös ei anna talouden tilasta todellista kuvaa.

Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt aivan oikein huomiota siihen, että kaupungin tulorahoitus ei ole riittävää, koska se ei riitä kattamaan poistoja. Myös riittävyys lainojen hoitoon on heikko. Satunnaisen tuoton käyttäminen lainakannan alentamiseen ei poista palvelurakenteen ja toiminnan kehittämisen tarvetta. Taseen vahvistuminen lisää kuitenkin liikkumavaraa ja mahdollistaa talouden tasapainottamisen tuloksellisuutta. Kokoomuksen valtuustoryhmä edellyttää johdonmukaista ja suunnitelmallista taloudenpitoa jatkossakin tasapainon saavuttamiseksi. Satunnaisten erien varaan ei voi kestävää taloudenpitoa perustaa.

Kaupungin palveluiden toimintakulut kasvoivat 8,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Valtaosa kustannuskasvusta tuli sote-palveluista, mutta kasvua oli myös muissa palveluissa. Suurin menoerä tuli jälleen erikoissairaanhoidosta, jossa kasvua oli noin 14% enemmän kuin ennakoitiin.

Kokoomuksen valtuustoryhmä korostaa, että talouden tasapainoon saamiseksi on olennaista saada kulujen kasvu samalle tasolle ja mieluummin pienemmäksi menojen kanssa. Palveluiden järjestämisessä on tehtävä rakennemuutoksia, jotka pienentävät kustannuksia eivätkä kasvata niitä.

Vuodenvaihteessa voimaan tulee hyvinvointialueuudistus, jonka myötä sote-kustannukset siirtyvät hyvinvointialueille. Kuntien tulee kattaa sairaanhoitopiirien alijäämät ja tällä hetkellä Jyväskylä on varautunut maksuosuuteensa, joka on 23 miljoonaa euroa. Kokoomuksen valtuustoryhmä korostaa, että sairaanhoitopiirille on asetettu vaatimus kattaa alijäämänsä itse ja kaupungin onkin käytävä tiivistä vuoropuhelua sairaanhoitopiirin kanssa tämän toteutumiseksi.

Kokoomuksen valtuustoryhmän mielestä on erittäin hyvä, että arviointikertomukseen on otettu talouden tasapainoa kuvaavat kriisikuntakriteerit osaksi raportointia. Voimassa olevat kriisikuntakriteerit eivät täyty Jyväskylässä vuonna 2021, mutta keltaisen valon raja-arvo täyttyy lainanhoitokatteen osalta. Kokoomuksen valtuustoryhmä korostaa tarkastuslautakunnan huomiota siitä, että pitkällä aikavälillä on investoitava elinkeinoelämän kehitystä edesauttaviin ja työllisyyttä tukeviin toimiin.

Kokoomuksen valtuustoryhmän näkemyksen mukaan kaupungin keskeinen tehtävä on elinvoiman lisääminen. Elinvoima lisääntyy, kun yritykset sijoittuvat ja investoivat Jyväskylään. Silloin työpaikat ja työlliset lisääntyvät ja työttömyys vähenee. Arviointikertomuksesta käy ilmi, että osaajapula on merkittävä hidaste uusien yritysten sijoittumiselle kaupunkiin. Kokoomuksen valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että yhteistyötä alueen yritysten ja oppilaitosten kanssa tehdään uudenlaisten rekrytointimallien löytämiseksi ja kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi. On huomioitava myös, että vuoden 2024 alusta lähtien voimaantuleva TE-palvelu-uudistus laajentaa merkittävästi kaupungin vastuuta työllisyyspalveluista.

(Yhdeksän suurimman kaupungin vertailussa Jyväskylän työttömyysaste, 13,7 % , on toiseksi korkein. Luku on huolestuttavan suuri. )

Kokoomuksen valtuustoryhmä näkee digitalisaation edistämisen mahdollisuutena kustannustehokkaiden ja kattavien palveluiden järjestämiseen. Pelkillä projekteilla ja hankkeilla ei kuitenkaan tehdä todellista digitalisaatiota. On varmistettava, että perusasiat kuten it-infra ja toimintatavat ovat kunnossa ja että digiohjelman tavoitteet ja niiden vaatimat resurssit kohtaavat.

Korona-ajan takia talousarvion perusteet ovat romahtaneet ja epävarmuustekijöitä kuten talous- ja työllisyystilanne, väestörakenteen muutos ja työmarkkinatilanne oli olemassa jo ennen koronaakin. Myös Venäjän aloittama sota Ukrainassa lisää taloudellista epävarmuutta ja inflaatiota. Talouden näkökulmasta elämmekin epävarmoja aikoja. Kuluvasta vuodesta on tulossa alijäämäinen ja soteuudistuksen taloudellisia vaikutuksia on vaikea arvioida kovin pitkällä aikavälillä.

Kokoomuksen valtuustoryhmä näkee, että talouden kestävä kehitys edellyttää jatkossakin huolellisuutta ja toimintatapojen, käytänteiden sekä erityisesti rakenteiden uudistamista rohkeasti.

Valtuustoryhmämme puolesta kiitän tarkastuslautakuntaa hyvistä huomioista arviointikertomuksessa, kaupunginjohtajaa, talousjohtajaa ja muita viranhaltijoita hyvästä, ennakoivasta valmistelusta sekä päätöksentekijöitä yhteistyöstä. Kokoomuksen valtuustoryhmä on valmis hyväksymään tilinpäätöksen ja myön

Jaa artikkeli: