Kunnallispoliittinen ohjelma 2012-2017

JYVÄSKYLÄ – IHMISTEN KYLÄ

Kunnat syntyivät vuoden 1865 asetuksella vanhojen seurakuntarajojen pohjalta. Kuntien harteille uskottiin ihmisten arjen tarpeiden turvaaminen: kansansivistys, köyhäinhoito ja terveydenhuolto. Nuo perustehtävät eivät ole muuttuneet. Kunta peruspalveluineen on edelleen ihmisiään varten 2000-luvullakin.

Kuntien vahvuudet ja mahdollisuudet ovat itsehallinnossa. Kunnan asukkaat ovat oman alueensa parhaita asiantuntijoita. Siksi päätösvalta on pidettävä valtuustoilla, ihmisiä lähellä. Hyvinvointimme säilyttäminen vaatii nyt rohkeutta ja vastuunkantoa. Meidän on ennakkoluulottomasti etsittävä uusia tapoja tuottaa laadukkaita ja tasa-arvoisia palveluja kaikille. Hyvin toimiva kunta mahdollistaa asukkailleen myös yksilöiden ja perheiden omat arvovalinnat, luo edellytyksiä yrittäjyydelle ja pitää huolta heikoimmistaan.

Kun kuluva kunnallisvaalikausi vuonna 2008 alkoi, maailmantalouden näkymät olivat lupaavat. Kohtasimme pian kuitenkin uusia haasteita, sillä rahoitusmarkkinoiden kriisistä alkanut taantuma pysäytti kasvun. Jyväskylässä työttömyyslukemat nousivat ja julkista taloutta elvytettiin lainarahalla. Huoltosuhteen muutos on tulevina vuosina Jyväskylässä maltillisempi kuin keskimäärin koko maassa, mutta silti joudumme vastuullisten arvovalintojen eteen. On järjestettävä vähemmällä enemmän. Ellemme pysäytä julkisen sektorin menojen kasvua, kunnallisen tuloveroprosentin korotuspaineet kasvavat kohtuuttomiksi, eikä meillä ole mahdollisuutta korottaa veroja joka vuosi.

Talouden tehtävä on tuottaa yhteistä hyvää. Siksi Kokoomus haluaa olla luomassa edellytykset terveemmälle kuntataloudelle, joka turvaa lähipalvelut ja kestää myös maailmantalouden myrskyt. Keskeisintä on kuitenkin ihminen, kylämme asukas, jyväskyläläinen. Lähidemokratia turvataan asukas- ja kyläyhdistyksin, yhdessä kolmannen sektorin kanssa sekä asukasraadein. Kaupungin nimeämä yhteyshenkilö tarvitaan kokoamaan mielipiteitä ja toimittamaan ne virkahenkilöille sekä päättäjille. Näin voidaan vahvistaa kuntalaisuutta sekä luottamusta päätöksentekoon. Mikäli Jyväskylä tulevaisuudessa edelleen kasvaa, lähidemokratian mallintamisen tarve muuttuu entistä olennaisemmaksi, jopa niin, että lähidemokratian toteutuminen on laajentumisen edellytys.

Me tahdomme tehdä Hyviä Tekoja Jyväskylälle. Kokoomuksen tavoitteena on Jyväskylä, joka edelleen on vetovoimainen, sivistynyt, yritteliäs, viihtyisä ja asukkaitansa palveleva sekä kuunteleva – Ihmisten Kylä.

NÄILLÄ ARVOILLA RAKENNAMME UUTTA

Valinnanvapautta ja vastuuta

Kokoomuksen tavoitteena on Jyväskylä, joka tarjoaa jokaiselle mahdollisuuksia toteuttaa omia toiveitaan. Riittävän monipuoliset ja joustavat palvelut varmistavat mahdollisuuksien tasa-arvon. Vapauteen liittyy olennaisesti aina vastuu. Me tahdomme kantaa vastuuta yhteisistä asioista, jotta jokaisella olisi mahdollisuus toteuttaa oman näköistään onnellisuutta. Yritteliäisyydellä luomme kukin lisää hyvinvointia kaikille – myös niille, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa.

Työtä, turvaa ja turvallisuutta

Työ luo hyvinvointia ja antaa tekijälleen mahdollisuuden toteuttaa itseään. Kunnalla on ratkaiseva rooli työnedellytysten luomisessa. Kun yhteisistä menoista säästetään, julkinen sektori ei voi työllistää enää entiseen tapaan. Tarvitsemme lisää rohkeita yrittäjiä, jotka työllistävät myös muita. Kokoomus haluaa olla luomassa arjen turvallisuutta ympärillemme: laadukkaita palveluja ja hyvää hallintoa, toimivaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä, kohtuuhintaisia koteja ja riittävästi valaistuja katuja. Hyvinvointikaupungissa turvallisuus on vahvasti läsnä.

Sivistystä, osaamista ja osallisuutta

Jyväskylässä on maailman parasta koulutusosaamista, josta haluamme kehittää tulevaisuudessa vientivaltin. Kasvatuksen huippuosaaminen näkyy menestyksekkäänä perusopetuksena, joka luo kaikille yhtäläisen ponnahduslaudan yhteiskuntaan ja pohjustaa opinpolun elinikäiselle oppimiselle. Demokratian vahvuus on yhteisöissä, kylän asukkaissa. Siksi osallisuutta, tietoon pääsyä ja osallistumisen mahdollisuuksia on kehitettävä yhä monimuotoisemmiksi.

Kannustamista ja välittämistä

Onnellisuus luo aktiivisuutta, joka tempaisee myös muut mukaan toimintaan. Kansalaisjärjestöissä ja seurakunnissa on osaamista useilta aloilta. Byrokratian aitoja on kaadettava ja luotava sellaisia rakenteita, joilla mahdollistetaan kaupungin yhteistyö kansalaisjärjestöjen, yritysten ja vapaaehtoisten kanssa. Viranomainen ei kuitenkaan saa olla lähin omainen. Siksi me Kokoomuksessa haluamme tukea ja korostaa perheiden ja lähiyhteisöjen vastuunkantoa jäsenistään.

Ennaltaehkäisyä, hyvinvointia ja hengenravintoa

Palveluiden järjestäminen on kunnan vastuulla. Peruspalvelut on turvattava kaikille. Tärkeintä on päämäärä, ei se, miten palvelut tuotetaan. Palveluiden painopistettä on siirrettävä mahdollisuuksien mukaan edelleen ennaltaehkäisyyn. Hengenravintoa ei sovi myöskään unohtaa; hyvinvointia syntyy laadukkaista ja monipuolisista kulttuurin ja vapaa-ajan palveluista.

KOKOOMUKSEN TEOT PAREMMAN HUOMISEN TURVAAMISEKSI

Paremmat ja monipuolisemmat hyvinvointipalvelut

Kokoomus on vahvasti sitoutunut Jyväskylän kaupunkistrategiaan, joka korostaa sosiaalisesti oikeudenmukaista hyvinvointipolitiikkaa sekä tehokkaita ja alueellisesti tasa-arvoisia lähipalveluja. On pidettävä huolta siitä, että terveydenhuolto saa tarvitsemansa resurssit myös jatkossa ja terveyskeskukset säilyvät keskeisinä peruspalvelujen tarjoajina. Yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä on kehitettävä ja tuettava, jotta uusia työpaikkoja saadaan syntymään. Hyvällä yhteistyöllä saamme myös aikaan tietotaidon vaihtoa ja talouskasvua.

HYVÄ TEKO: Terveyskeskuslääkärin työ houkuttelevaksi
Kauan jatkunut lääkäripula ja lähiterveyspalveluiden karsiminen ovat merkkejä palveluiden järjestämisen tehottomuudesta. Kaupungille tulee saada työhönsä sitoutuneita omia lääkäreitä ja riittävästi hoitohenkilöstöä. Terveyskeskuslääkärin työn houkuttelevuutta voidaan lisätä eri työmalleja kehittämällä, ottamalla käyttöön työkierto sekä luomalla kannustavampia palkkausmalleja. Lääkäreillä tulee olla mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työnkuvaansa itsenäisesti, yhdessä työparin tai moniammatillisen ryhmän kanssa.

HYVÄ TEKO: Palveluiden monipuolista järjestämistä
Kokoomus pitää tärkeänä, että tulevaisuudessakin julkinen sektori kantaa päävastuun terveyspalveluiden järjestämisestä. Palveluiden tuottamista voidaan kuitenkin kehittää ja monipuolistaa. Palvelusetelijärjestelmän monipuolistamista tulee jatkaa hallitusti, kunhan palvelun hinta ja laatu ovat maan tuotantoon nähden kilpailukykyisiä, ja asiakkaan oikeusturva sekä asiakastietojen siirtyminen on varmistettu asianmukaisesti. Palveluiden monipuolinen järjestäminen edistää kaupunkilaisten mahdollisuuksia valita palveluntuottajansa ja nopeuttaa hoitoon pääsyä.

HYVÄ TEKO: Työhyvinvointi kantaa peruspalveluja
Kokoomus on kuluneella vaalikaudella tehnyt valtuustoaloitteen kaupungin työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämiseksi. Haluamme edistää hyvää johtamista sekä organisaatioiden kehittämistä ja työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa työnkuvaansa. Laadukkaat peruspalvelut toteutuvat vain, jos työntekijöiden työhyvinvoinnista on huolehdittu. Sukupuolten tasapuoliset mahdollisuudet edetä työuralla edistävät myös työhyvinvointia.

HYVÄ TEKO: Laadukkaita vanhus- ja vammaispalveluja
Vanhusten hoivapalveluissa kehittämisen painopiste tulee olla omaishoidossa, kotihoidossa ja kuntoutuksessa. Asumispalveluja tuotetaan omana toimintanaan, mutta kaupunki tarjoaa myös vapaaehtoisen mahdollisuuden ostaa näitä palveluja yksityissektorilta palvelusetelillä. Vanhus- ja vammaispalvelujen järjestämisessä pyritään pitkäaikaisiin ratkaisuihin asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen ja asiakasta kuunnellen. Palveluja ja hallintoa tulee kehittää niin, että ne huomioivat vanhusten ja vammaisten yksilölliset tarpeet paremmin. Hyvinä yhteistyökumppaneina tässä ovat vanhus- ja vammaisneuvosto. Palveluasumiseen liittyvät uudet investointipäätökset tulee tehdä harkiten.

Maailman parasta koulutusta ja kasvatusta

Monipuoliset ja saumattomat perhe- ja kasvatuspalvelut varmistavat kaupungin vetovoimaisuuden ja vahvistavat Jyväskylän nuorekasta imagoa. Kuluneen kuntavaalikauden aikana suomalainen peruskoulutus on muuttunut paljon niin valtakunnallisesti kuin kuntatasollakin. Jyväskylässä päivähoidon, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen hallinnot yhdistettiin, ja erityisopetuslain muutokset ravistelevat koulukulttuuriamme. Kokoomus tahtoo edistää Jyväskylässä perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen entistä läheisempää yhteistyötä. Laadukas kasvatus ja koulutus ovat tasa-arvoisen sosiaalipolitiikan kulmakiviä. Sivistyspuolueena Kokoomus haluaa varmistaa koulutuksen tukipalvelut, hyvinvoivan opetushenkilöstön ja monipuolisten koulutuspalveluiden saatavuuden.

HYVÄ TEKO: Varhaiskasvatukseen uusia toimintamalleja
Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen. Päätöksenteolla on pidettävä huolta, että toimivin käytännöin varmistetaan nivelvaiheiden sujuvuus ja pohja elinikäiselle oppimiselle. Kannatamme perheiden valinnanvapautta lisääviä varhaiskasvatuksen palvelumalleja. Yksityisen päivähoidon saatavuutta tulee edistää ja lisätä yksityisten päiväkotiyrittäjien ja perhepäivähoitajien määrää. Näin voimme huomioida ja toteuttaa perheiden yksilölliset tarpeet joustavammin. Myös tiedotusta ja neuvontaa eri palvelumallien mahdollisuuksista on lisättävä.

HYVÄ TEKO: Lähikoulut ovat kunnantaloja tärkeämpiä
Kokoomus pitää tärkeänä, että lapset voivat aloittaa oppivuotensa elinvoimaisissa kouluissa, joissa koulumatkan pituus on kohtuullinen ja se on turvallinen. Koulukyyditysten kilpailutusta tulee järkeistää yhteistyössä koulujen ja muiden palvelualojen kanssa. Valinnaisainekäytäntöjen tulee tukea oppilaan yksilöllisiä toiveita. Ehkäistäksemme syrjäytymistä, oppilashuoltotyön resurssit on varmistettava ja on luotava lisää yhteistoimintamalleja kaupungin ja seurakunnan nuorisotyöntekijöiden kanssa. Vapaan sivistystyön resursseja tulee hyödyntää monipuolisemmin erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kohdalla.

HYVÄ TEKO: Tehokas ja monipuolinen toisen asteen koulutus
Toisen asteen koulutuksesta on tehtävä yhteiskunnalle kustannustehokasta ja opiskelijoille motivoivaa. Lukioverkkoa on uudistettava sivistyksellisesti, pitkäjänteisesti, taloudellisesti ja kestävästi. Yläkoulujen oppilaanohjausta tehostetaan ja luodaan uusia malleja, jotka tutustuttavat yhdeksäsluokkalaiset mahdollisimman varhain toisen asteen opiskelumahdollisuuksiin. Myös maahanmuuttajanuorten sopeutumista koulutusjärjestelmään ja yhteiskuntaan on tuettava varmistamalla suomen kielen opetuksen resurssit. 

HYVÄ TEKO: Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen
Valtuustokauden alussa astuu voimaan nuorten yhteiskuntatakuu. Se takaa jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Yhteiskuntatakuu toteutetaan eri toimijoiden yhteistyöllä. Kokoomus pitää tärkeänä, että kaupunki tukee työpajoja, toimii aktiivisesti edistääkseen työllistävien projektien käynnistymistä Jyväskylässä ja edistää nuoriso- ja koulutuspalveluiden yhteistyötä.

HYVÄ TEKO: Opetushenkilöstön osaamisesta ja jaksamisesta huolehdittava
Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen vaikuttavuus perustuu opettajien ammattitaitoisuuteen, jota tulee vaalia. Kaupungin on varmistettava riittävät sijaisresurssit, jotta opettajat ja avustava henkilökunta pääsevät lisäkoulutukseen erityisesti lakimuutosten yhteydessä. Uusia käytänteitä luotaessa on koulujen ja päiväkotien henkilöstö otettava suunnitteluun mukaan jo valmistelu- vaiheessa. Myös kodin ja koulun välisen yhteistyön sujuvoittamiseksi on järjestettävä koulutusta.

HYVÄ TEKO: Korkeakoulutuksen osaaminen ja kansainvälisyys omaan käyttöön
Jyväskylän yliopisto ja ammattikorkeakoulu kouluttavat huippuosaajia. Kaupungin tulee edistää valmistuvien opiskelijoiden työllistymistä lisäämällä opinnäytetyöresursseja ja tarjoamalla harjoittelupaikkoja. Kokoomus haluaa olla edistämässä kaupungin ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä yrittäjyyden lisäämiseksi, sillä uusien PK-yritysten kautta saadaan syntymään nopeasti uusia työpaikkoja. Myös ulkomaalaisia korkeakouluopiskelijoita olisi saatava jäämään Jyväskylään jotta heidän kulttuurinsa ja kansainväliset suhteensa voitaisiin hyödyntää elinkeinoelämässä.

Kultaista nuoruutta, vireää vapaa-aikaa ja kulttuuria

Kokoomuslainen tapa edistää hyvinvointia on ennakoiva. Hyvinvointia parannetaan esimerkiksi tekemällä terveellisempien elämäntapojen valitsemisesta helpompaa ja houkuttelevampaa. Terveelliset elämäntavat opitaan parhaiten lapsena. Siksi tavoitteenamme on hyvinvointipolitiikka, jossa palvelujärjestelmä tukee kuntalaisten harrastamista jo elämän ensivuosina. Hyvinvointi on ymmärrettävä kokonaisuutena, jota voidaan edistää mm. liikkumaan innostavan ympäristön sekä kulttuurin ja taiteen keinoin. Me pidämme myös tärkeänä, että lapsia ja nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa ja nuorisovaltuuston sekä lasten parlamentin toiminta Jyväskylässä turvataan.

HYVÄ TEKO: Seura-avustuksin ja kohtuullisin käyttömaksuin lisää liikuntaa
Kokoomus tahtoo nostaa Jyväskylän liikuntaseurojen avustuksia. Seuroissa ja yhdistyksissä harjoittelevien alle 18-vuotiaiden junioreiden maksuttomat tai kohtuuhintaiset harjoitusvuorot tahdotaan turvata tasapuolisesti. Korkeat käyttömaksut vähentävät liikuntapalveluiden käyttöä ja rajoittavat omaehtoista liikkumista. Liikuntapalvelut tarvitsevat terveyspalvelustrategian, jotta liikunnan harrastamista voidaan tehokkaasti edistää kokonaisuutena. Tarvitsemme myös poikkihallinnollista yhteistyötä, jotta syrjäytyneiden, senioriliikkujien ja erityisnuorten liikuntapalveluja ja liikuntamahdollisuuksia saadaan parannettua.

HYVÄ TEKO: Tuetaan lasten ja nuorten harrastamista
Jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuudet harrastamiseen. Siksi Kokoomus tahtoo lisätä lapsi-, nuoriso-, liikunta- ja kulttuurijärjestöjen avustuksia seuraavalla valtuustokaudella 100 000 eurolla. Samanaikaisesti tavoitteena on kehittää kaupungin ja lapsi- ja nuorisojärjestöjen avustuskriteerejä.

HYVÄ TEKO: Yhdyskuntasuunnittelussa huomioitava vapaa-ajan tarpeet
Uusia asuinalueita rakennettaessa on tärkeää, että alueille tulevat liikuntapaikat tai leikkipuistot rakennetaan samaan aikaan kuin alueetkin. Yhdyskuntasuunnittelussa on huomioitava liikunta- ja virkistysalueiden tarpeet osana yleiskaavaa ja nähtävä harrastamiseen varattavat alueet vetovoimatekijöinä. Hippoksen aluetta tulee kehittää siten, että siitä muodostuu  valtakunnallinen kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelukeskus.

HYVÄ TEKO: Lasten ja nuorten ääni kuuluviin
Kokoomus tahtoo turvata nuorisovaltuuston toiminnan jatkossakin ja edistää nuorten kuulemista heitä itseään koskevissa asioissa. Jyväskylän kaupunki on kuluneella kunnallisvaalikaudella edistänyt nuorten osallisuutta monin ja näkyvin eri tavoin yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa. Työtä on jatkettava ja saatava koulut yhteistyöhön tiiviimmin mukaan. On tärkeää, että jokaisessa oppilaitoksessa toimii oppilas- tai opiskelijakunta. Painotamme myös kaupunginvaltuuston vastuuta lisätä valtuutettujen ja eri koulutusasteiden sekä nuorisovaltuuston ja lasten parlamentin kanssa tapahtuvaa yhteistyötä.

HYVÄ TEKO: Kulttuuri kasvattamaan identiteettiä ja perinnetietoutta
Kulttuuriperinnön tuntemus on avain eheän identiteetin rakentumiseen ja hyvän elämän toteutumiseen. Kokoomus tahtoo edistää kulttuurikasvatusta varhaisvuosista lähtien siten, että kulttuuripalvelut nähdään luonnollisena ja arkisena osana kasvamista ja perheen vapaa-ajanviettoa. Resursseja on suunnattava enemmän kulttuurin näkyvyyteen ja pedagogiseen yhteistyöhön kulttuuritoimijoiden (museoiden, nuorisotilojen, orkestereiden, arkistojen) ja oppilaitosten kesken. Kokoomus toivoo, että tulevaisuuden opetus tapahtuisi yhä useammin luokkahuoneiden ulkopuolella, missä nykyisyys, menneisyys ja kulttuuri ovat elävästi läsnä. Kulttuurin tervehdyttävästä voimasta ja sen edistämiseksi me kannatamme kohtuuhintaisen akustisiin esityksiin soveltuvan konserttisalin rakentamista, mikäli hankkeelle saadaan riittävästi ulkopuolista rahoitusta.

Työ, yrittäjyys ja terve talous hyvinvoinnin takaajina

Hyvinvointi syntyy työstä ja uudet työpaikat yrittäjyydestä sekä vientiteollisuudesta. Julkisen sektorin supistuessa yksityisen sektorin palvelutuotannolle vapautuu vastuullisia palvelutehtäviä. Kokoomus tukee elinkeinoelämän innovatiivista ja monipuolista kehittämistä oppilaitosten, kaupungin ja yrittäjien yhteistyötä edistäen. Palvelujen turvaamisen tärkein lähtökohta on terve kuntatalous, jonka kivijalkana ovat menestyvien yritysten luomat työpaikat ja sitä kautta saatavat verotulot.  Menot ja tulot on saatava tasapainoon ja kaupungin velkaantuminen pysäytettävä.

HYVÄ TEKO: Kokoomus ei kannata tuloveroprosentin korottamista
Kokoomus tahtoo elvyttää kuntataloutta luomalla uusia palveluvaihtoehtoja julkiselle sektorille. Samalla verotuotolla voidaan saada enemmän, jos peruspalvelut on taloudellisesti järjestetty. Kunnan tuloveroprosentin nostaminen vuosittain ei ole kestävä ratkaisu, sillä korkea verotus tyrehdyttää talouskasvun ja heikentää Jyväskylän vetovoimaisuutta. Perheille se tarkoittaa rajoitetumpia mahdollisuuksia ostaa palveluja sekä kaventunutta toimeentuloa.

HYVÄ TEKO: Uutta kasvua ja työtä yrittäjyydestä
Uudet yritysideat syntyvät aktiivisessa vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kesken. Kasvua tuetaan kehittämällä yritysten toimintaympäristöä, houkuttelemalla toimivia yrityksiä kaupunkiin ja vahvistamalla Luotsin uusyritysneuvontaa. Elinkeinoyhtiöiden toiminnan kärki tulee olla yritysten toimintaedellytysten aktiivisessa kehittämisessä. Tontteja on tarjottava riittävästi yrityskäyttöön ja monipuoliseen asumiseen. Yrittäjäyhdistysten jäsenten osallistumista päätöksentekoon ja suunnitteluun on lisättävä esimerkiksi päätösten yritysvaikutusten arvioinnin kautta. Uudet työpaikat syntyvät kasvaviin mikro- ja pk-yrityksiin. Siksi pidämme tärkeänä, että yrityksiä kannustetaan hakemaan kasvua riskirahoituksen kautta, ja luodaan malleja riskirahoituksen saamiseksi. Pidämme myös tärkeänä, että yrityskehittämisen päällekkäisyydet poistetaan valtion ja kehittämisyhtiön välillä. Kokoomuksen tavoitteena on ottaa käyttöön palvelualoite-menetelmä, jolla yksityinen taho voi vaatia julkisten palveluiden kilpailutuksen avaamista.

HYVÄ TEKO: Uusia markkinoita etsimässä
Uutta kasvua voidaan saada kehittyviltä markkinoilta esimerkiksi ympäristöteknologiasta ja koulutusviennistä, kuten rehtorikoulutusta ja vapaata sivistystyötä tuotteistamalla. Markkinoiden kasvua tukevat sujuvat ja riittävät kansainväliset yhteydet, mikä edellyttää myös toimivaa lentoliikennettä ja kaksoisraidetta Tampereelle. Kaupungin elinkeinopolitiikassa on syytä korostaa paikallista yrittäjyyttä. Hankintapyynnöillä ei saa sulkea paikallisia yrityksiä tarjouskilpailujen ulkopuolelle.

HYVÄ TEKO: Omavaraista energiantuotantoa ja puhdasta vettä
Jyväskylä on bioenergian tuottamisen mallikaupunki sekä tulevaisuudessa vertailukaupunkien joukossa johtava kaupunki uusiutuvan energian käytössä. Turvaamme omavaraisuuden, painotamme kotimaisia sekä uusiutuvia energiamuotoja ja hankimme polttoaineet lähialueilta. Jyväskylän Energia Oy säilytetään kaupungin omistuksessa. Vesiverkosto on saneerattava ajan vaatimusten mukaiseksi ja varmistettava puhtaan veden saanti koko kaupungin alueella.

Elävä ja monimuotoinen kaupunkirakenne

Jyväskylä on elävä satelliittikaupunki, joka tarjoaa asukkailleen city-asumista, moni-ilmeisiä järvimaisemia, maaseutumaisia taajamia sekä modernia ja innovatiivista kaupunkiympäristöä. Kokonaiset kaupunginosat saavat ilmeensä Alvar Aallon ja Wivi Lönnin arkkitehtuurista, jota me haluamme vaalia ja suojella sen arvoa tulevillekin sukupolville. Niin menneisyyden kuin tulevaisuudenkin arkkitehtuurin tulee muodostaa yhtenäisiä ja asukkaiden tarpeet huomioivia kokonaisuuksia.

HYVÄ TEKO: Keskustaa, kaupunginosia ja maaseutua kehitettävä tasapuolisesti
Kävelykatu on ruutukaava-alueen käyntikortti. Haluamme kehittää kävely- ja kevyenliikenteen ympäristöä kohti yliopistoa niin, että Kirkkopuiston kohdalla katutila muuttuu jaetun tilan alueeksi, jossa liikutaan ja autoillaan kävelijöiden ja kivijalkakauppojen ehdoilla. Täydennysrakentamisella tiivistetään nykyistä rakennuskantaa siten, että kaupunkikuva säilyy eheänä. Haluamme edistää pyöräilykulttuurin kehittämistä, huolehtia kevyenliikenteen väylien saneeraamisesta tasapuolisesti kaikkialla kaupungissa ja tehostaa talvikunnossapitoa. Valon tulee edelleen olla Jyväskylän brändi, esteettinen ja kulttuurinen vetovoimatekijä, mutta myös turvallisuuden luoja.

HYVÄ TEKO: Kaavoituksella kasvua ja viihtyisyyttä
Kaavoituksen tulee mahdollistaa elinkeinoelämän vireys sekä asukasmäärän kasvu. Pidämme tärkeänä, että omarantaisia tontteja sekä kohtuuhintaisia vuokratontteja tarjotaan jatkossakin. Kaavoituksella ei kuitenkaan saa laiminlyödä virkistyskäyttöön tarkoitettuja alueita. Tärkeää on, että olemassa olevia alueita täydennysrakennetaan ja kaavoitetaan asuinalueita sinne, missä on jo valmis palvelurakenne ja infrastruktuuri. Kaavoituksen ja rakennuslupapalveluiden on toimittava tehokkaammin, jotta kaupunki säilyttää vetovoimaisuutensa. Taloyhtiöitä tulisi kannustaa etsimään uusia toimintamalleja, jotta vajaakäytössä olevat ullakkokerrokset saataisiin asuinkäyttöön ja talojen kerroskorkeuksia kohtuudella nostettua.

HYVÄ TEKO: Varmistetaan tärkeiden alueiden kehitys loppuun asti
Huolehditaan siitä, että kaupunkikuvaa kehitetään positiiviseen suuntaan ja uusia innovaatioita otetaan käyttöön rakentamisessa. Nostetaan Lutakon, sataman ja Kankaan alueiden kehittäminen, rakentaminen ja viimeistely painopisteeksi niin, että suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti turvataan kaupungille tärkeiden alueiden rakentaminen loppuun asti.

HYVÄ TEKO: Kehitetään julkista liikennettä
Joukkoliikenne on suunniteltava asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi. Kaupunginosasta toiseen tulisi voida matkustaa helpommin kulkematta keskustan kautta. Joustavat palvelukyydit, kuten Kyyti-Veikon ja Poimuri-palvelun, haluamme turvata jatkossakin. Liikennesuunnitelmauudistusten tavoitteena tulee olla turvallinen, joustava ja vähäpäästöinen liikenne. Seuraavalla valtuustokaudella Kokoomus haluaa laskea käyttäjähintoja joukkoliikenteen kilpailutuksen avulla.

HYVÄ TEKO: Jyväskylästä elinvoimainen kuntakeskus
Kokoomus pitää kuntarakenneuudistusta Suomessa välttämättömänä ja kannattaa vahvojen peruskuntien mallia. Suhtaudumme kriittisesti ylimääräisiin hallinnollisiin järjestelmiin, missä päätöksenteko viedään kauas kuntalaisista. Jyväskylälle tämä tarkoittaa sitä, että tulevalla valtuustokaudella kaupunkiin voi liittyä uusia kuntia. Kokoomus kannattaa osallistumista kaikkiin tarvittaviin selvityksiin ja mahdolliset päätökset tehdään niiden pohjalta valtuustokauden aikana. Kokoomus pitää tärkeänä, että yhtään kuntaa ei saa jättää yksin, vaan tarvittaessa olemme valmiita kantamaan alueellista vastuuta ja huolehtimaan koko seudun vetovoimasta. Päätökset kuntarakenteesta tulee toteuttaa kerralla, jotta koko Jyväskylän seudun elinvoimaisuus vahvistuu ja palvelut voidaan turvata.

HYVIÄ TEKOJA IHMISTEN KYLÄSSÄ

Vain kuuntelemalla syntyy hyviä päätöksiä. Siksi me kysyimme jyväskyläläisiltä, mikä heille on tärkeää.

 • Jyväskylä säilyttää positiivisen ja nuorekkaan imagonsa myös jatkossa.
 • Ennaltaehkäisyyn kiinnitetään lisää huomiota ja syrjäytyneet saadaan mukaan yhteiseen tekemiseen.
 • Politiikan täytyy olla rehellistä. Että poliitikot kertovat asiat niin kuin ne ovat.
 • Lapseni saa käydä lähikoulussa ja hänellä on ammattitaitoinen opettaja.
 • Terveyskeskuksesta saan ajan nopeasti.
 • Erityisryhmät tulisi huomioida paremmin.
 • Äänestän sitä, joka ei solvaa muita poliitikkoja, vaan keskittyy ratkaisemaan ongelmia.
 • Työttömyys täytyisi nujertaa. Kaupunki tarvitsee lisää työpaikkoja ja yrittäjien houkuttelua.
 • Toivon lisää valinnanvapautta palveluihin. Se on mielestäni asiakaslähtöistä toimintaa.
 • Byrokratiaa täytyisi vähentää ja saada enemmän neuvontaa.
 • Lähikirjaston satutunnit ovat meille tärkeitä, sillä hoidan lapsiani kotona. Toivottavasti ne säilyvät jatkossakin.
 • Nuoria täytyy kuunnella ja kannustaa heitä elämässä eteenpäin.
 • Velkaa ei tulisi ottaa enää yhtään.
 • Kadut täytyy olla aurattuna talviaamuisin, jotta töihin pääsee vaivattomasti.
 • Kylätapahtumia voisi olla enemmän.
 • Nuorisotiloja ei saa sulkea. Nuorilla täytyy olla aikuisia, jotka kuuntelevat, jos kotona ei voi puhua.
 • Asukkaiden kuulemista lisää. Ja että kuntapoliitikkoja näkee katukuvassa myös vaalien välillä.
Ota yhteyttä!

Jos et löytänyt etsimääsi tai jokin muu asia askarruttaa sinua, jätä meille viesti!

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search